دوره های آموزشی گردشگری

گردشگری

لیست دوره های آموزشی حوزه گردشگری

اصول و فنون مذاکره
مدیر اماکن تفریحی-گردشگری
مدیریت اجرایی رویداد
مدیریت مالی رویداد
کارآفرینی در گردشگری
برندسازی و تبلیغات رویداد
مسئول روابط عمومی هتل
مشاوره طراحی و راه اندازی کافی شاپ هتل