دوره های آموزشی مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی

لیست دوره های آموزشی حوزه مهندسی کشاورزی

مشاور اخذ مجوزهای تولید و بسته بندی گیاهان دارویی وفرآورده ها
مبانی مدیریت عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی
مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی
کسب و کار و تجارت مشاغل زود بازده در کشاورزی
ارزیابی اقتصادی نشخوارکنندگان بزرگ
ارزیابی اقتصادی نشخوارکنندگان کوچک
کارآفرینی روستایی
جیره نویسی دام وطیور