شناسایی نیاز فناورانه شرکت تعاونی شایان سور کویر

شناسایی نیاز فناورانه شرکت تعاونی شایان سور کویر

کارفرما:تعاونی شایان سور کویر

محل فعالیت: شهرک صنعتی سرخه

نوع مسئله: بهینه سازی روش ساخت رنگ عایق حرارتی

عنوان نیاز فناورانه: نیاز به فناوری  استفاده از ایروژل در ساخت رنگ عایق حرارتی

شرح مختصر از پروژه:ساخت رنگ عایق حرارتی با کارایی بالا

فناوری درخواستی: بهینه سازی روش ساخت رنگ عایق حرارتی

نتیجه:انتقال فناوری ایروژل