شناسایی نیاز فناورانه جناب آقای شهاب الدین

شناسایی نیاز فناورانه -کارفرما:جناب آقای شهاب الدین

نام کارفرما: جناب آقای شهاب الدین

محل فعالیت: سمنان

نوع مسئله: تولید قطعه

عنوان نیاز فناورانه:نیاز به فناوری دستگاه مکانیکی برای خنک کاری دستگاه تراش بجای استفاده از آب صابون

شرح مختصر از پروژه: عارضه ی فعلی شکست قطعات یدکی دستگاه تراش در حین انجام فرایند به دلیل اصطکاک زیاد ایجاد شده در ماشین تراش و گرمای حاصله از آن می باشد .واحد تولیدی جهت رفع این عارضه  از آب صابون(جهت خنک کاری و جلوگیری از گرم شدن بیش از حد) استفاده می کند.یکی از مضرات اب صابون سختکاری ابزار و تنش پسماند ابزار می باشد.جهت رفع عارضه ی شکستن مداوم  و کند شدن ابزار، طراحی و ساخت یک دستگاه مکانیکی جهت خنک کاری دستگاه تراش که برطرف کننده معایب آب صابون می باشد،نیاز است.

فناوری درخواستی: فناوری درخواستی طراحی و ساخت دستگاهی با قابلیت خنک کاری دستگاه تراش به جای استفاده از آب صابون می باشد. دستگاه مکانیکی مورد نظر واحد باید بتواند؛توانایی برطرف کردن حرارت را بنحوی داشته باشد که بتواند از گرم شدن شدید ابزار، قطعه کار و ماشین ابزار جلوگیری نماید. در این صورت (عدم استفاده از آب صابون) از نفوذپذیری آب به سیستم روغنکاری دستگاه جلوگیری شده و زمان تمیزکاری دستگاه و نیز تجمع براده ها (که منجر به عدم دید لازم و کافی اپراتور و در بعضی موارداصطکاک دوباره در سیستم تراش می شود) جلوگیری می گردد

نتیجه:انتقال فناوری دستگاه خنک کاری دستگاه تراش