شناسایی نیاز فناورانه شرکت پارسیان قطعه سپهر

شناسایی نیاز فناورانه شرکت پارسیان قطعه سپهر

کارفرما: پارسیان قطعه سپهر

محل فعالیت: سمنان

نوع مسئله: نیاز به مهارت و خدمات فنی و مهندسی

عنوان نیاز فناورانه: نیاز به فناوری ساخت فیکسچر لنت هلالی (لنت ترمز ماشین های سنگین)

شرح مختصر از پروژه: نیاز به فناوری ساخت فیکسچر لنت هلالی (لنت ترمز ماشینهای سنگین)

فناوری درخواستی: مهندسی مکانیک-اتوماسیون

نتیجه:انتقال فناوری فیکسچر لنت هلالی