شناسایی نیاز فناورانه شرکت کیمیا پژوهان فرداد

شناسایی نیاز فناورانه شرکت کیمیا پژوهان فرداد

کارفرما: شرکت کیمیا پژوهان فرداد

محل فعالیت: شهرک صنعتی ایوانکی

نوع مسئله: کیفیت

عنوان نیاز فناورانه: انتقال تکنولوژی جهت تولید دستگاه آنالیز تست مونوآمونیوم فسفات و اوره فسفات

شرح مختصر از پروژه: انتقال تکنولوژی جهت تولید دستگاه انالیز تست مونوآمونیوم فسفات و اوره فسفات

فناوری درخواستی:انتقال تکنولوژی جهت تولید دستگاه انالیز تست مونوآمونیوم فسفات و اوره فسفات

نتیجه:انتقال فناوری دستگاه انالیز تست مونوآمونیوم فسفات و اوره فسفات