دوره های آموزشی مالی و اقتصادی

مالی واقتصادی

لیست دوره های آموزشی حوزه مالی و اقتصادی

تامین سرمایه گذاری و نقدینگی غیر بانکی
تامین سرمایه گذاری اقتصادی
نقش بازار سرمایه در مدیریت کسب و کار
مدیریت هزینه های کیفیت
تجزیه تحلیل صورتهای مالی
روش های تامین مالی طرح ها و پروژه ها
ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III
ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از اکسل
تحلیل گر بورس اوراق بهادار
تحلیلگری بنیادی فدامنتال
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
تحلیل مالی (نظارت بر منابع و مصارف)