شناسایی نیاز فناورانه شرکت اشراق صنعت کویر

شناسایی نیاز فناورانه شرکت اشراق صنعت کویر

نام شرکت: اشراق صنعت کویر

محل فعالیت: سمنان

نوع مسئله: انتقال تکنولوژی تولید دستگاه ازمایشگاهی تست مخرب انواع جوش های مقاومتی

عنوان نیاز فناورانه: نیاز به فناوری تولید دستگاهی با قابلیت های تست انواع جوش های مقاومتی

فناوری درخواستی: نیاز به تکنولوژی جهت تولید دستگاهی با قابلیت تست انواع جوش های مقاومتی

نتیجه:انتقال فناوری دستگاه تست انواع جوش های مقاومتی