جناب آقای سید علیرضا قربانزاده

قربانزاده

جناب آقای سید علیرضا قربانزاده

-مشاور ارشد هیئت مدیره در شرکت اسپید( صنعت حمل ونقل)

-مدیر عامل در شرکت آمادکس( صنعت حمل ونقل)

-مشاور ارشد مدیر عامل و مدیر مانیتورینگ در شرکت تیپاکس( صنعت حمل و نقل)

-مسئول برنامه ریزی استراتژیک در شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)

 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
 • مدیر پزوژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت آب و فاضلاب خوزستان
 • عضو تیم پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت ایران خودرو – بخش ریخته گری
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت نیپکو
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت مهر پرور تهران
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع سازمان بنادر و کشتیرانی بوشهر
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع سازمان بنادر و کشتیرانی ارومیه
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع سازمان بنادر و کشتیرانی
 • عضو تیم پروژه ا جرای پروژه تدو ین بر نا مه ر یزی استراتژیک مهندسی توسعه سایپا
 • عضو تیم پروژه اجرای پروژه تعالی سازمانی مهندسی توسعه سایپا
 • مدیر پروژه اجرای پروژه تدو ین بر نا مه ر یزی استراتژیک و نقشه راه شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه زنجان
 • مدیر پروژه مانیتورینگ شرکت تیپاکس
 • مدیر پروژه توسعه سیستم مکانیزه حمل و نقل شرکت آمادکس
 • مدیر پروژه ارتقاء بهروری شرکت اسپید
 • دوره برنامه ریزی استراتژیک و ارتقاء بهره وری و تدوین نقشه راه -آکادمی توف آلمان
 • آشنایی با مدل تعالی سازمانیEFQM -آکادمی توف آلمان
 • آشنایی با ارزیابی مدل تعالی سازمانی-  آکادمی توف آلمان
 • دوره تربیت ارزیاب مدل تعالی سازمانی- آکادمی توف آلمان
 • دوره آموزشی روشهای مکانیزاسیون سازمانها- اندیشه پردازان سرآمد
 • دوره مکانیزاسیون سیستمهای نگهداری و تعمیرات-  اندیشه پردازان سرآمد
 • دوره مقدماتی و پیشرفتهACCESS -اندیشه پردازان سرآمد
 • دوره آشنایی با الزامات ISO 9001:2008- آکادمی توف آلمان
 • دوره آشنایی با نرم افزار های OFFICE -ماد سیستم
 • دوره کنترل کیفیت آماری -ماد سیستم
 • دوره آشنایی با روش حل خلاقانه مسئله- ماد سیستم
 • دوره آشنایی با فنون قالبسازی- مهندسی ساخت همگام
 • دوره آموزشی اندازه گیری دقیق- مهندسی ساخت همگام
 • دوره مقدماتی و پیشرفته تحقیق و توسعه – شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان
 • ارتقاء بهره وری و داشبورد مدیریت – سازمان صنایع و معادن استان سمنان
 • مدیریت استراتژیک و ارتقاء بهره وری – شرکت تیپاکس
 • مدیریت استراتژیک و ارتقاء بهره وری و داشبورد مدیریت – شرکت فولاد پایا- اهواز
 • مدیریت استراتژیک و ارتقاء بهره وری – شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران
 • مدیریت استراتژیک و ارتقاء بهره وری – شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه زنجان
 • مدیریت استراتژیک و ارتقاء بهره وری – شرکت فولاد پایا – تهران
 • آشنایی با نگهداری و تعمیرات جامع – شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
 • آشنایی با نگهداری و تعمیرات جامع – سازمان بنادر و کشتیرانی ارومیه
 • آشنایی با نگهداری و تعمیرات جامع – سازمان بنادر و کشتیرانی بوشهر
 • مدیریت استراتژیک و ارتقاء بهره وری – معاونت بهره وری وزارت نیرو
 • آشنایی با پایگاههای داده -مهندسی توسعه سایپا
 • برنامه ریزی استراتژیک -مناطق نفت خیز جنوب

 

سوابق اجرایی و مشاوره
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
 • مدیر پزوژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت آب و فاضلاب خوزستان
 • عضو تیم پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت ایران خودرو – بخش ریخته گری
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت نیپکو
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع شرکت مهر پرور تهران
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع سازمان بنادر و کشتیرانی بوشهر
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع سازمان بنادر و کشتیرانی ارومیه
 • مدیر پروژه اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات جامع سازمان بنادر و کشتیرانی
 • عضو تیم پروژه ا جرای پروژه تدو ین بر نا مه ر یزی استراتژیک مهندسی توسعه سایپا
 • عضو تیم پروژه اجرای پروژه تعالی سازمانی مهندسی توسعه سایپا
 • مدیر پروژه اجرای پروژه تدو ین بر نا مه ر یزی استراتژیک و نقشه راه شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه زنجان
 • مدیر پروژه مانیتورینگ شرکت تیپاکس
 • مدیر پروژه توسعه سیستم مکانیزه حمل و نقل شرکت آمادکس
 • مدیر پروژه ارتقاء بهروری شرکت اسپید
سوابق آموزشی
 • دوره برنامه ریزی استراتژیک و ارتقاء بهره وری و تدوین نقشه راه -آکادمی توف آلمان
 • آشنایی با مدل تعالی سازمانیEFQM -آکادمی توف آلمان
 • آشنایی با ارزیابی مدل تعالی سازمانی-  آکادمی توف آلمان
 • دوره تربیت ارزیاب مدل تعالی سازمانی- آکادمی توف آلمان
 • دوره آموزشی روشهای مکانیزاسیون سازمانها- اندیشه پردازان سرآمد
 • دوره مکانیزاسیون سیستمهای نگهداری و تعمیرات-  اندیشه پردازان سرآمد
 • دوره مقدماتی و پیشرفتهACCESS -اندیشه پردازان سرآمد
 • دوره آشنایی با الزامات ISO 9001:2008- آکادمی توف آلمان
 • دوره آشنایی با نرم افزار های OFFICE -ماد سیستم
 • دوره کنترل کیفیت آماری -ماد سیستم
 • دوره آشنایی با روش حل خلاقانه مسئله- ماد سیستم
 • دوره آشنایی با فنون قالبسازی- مهندسی ساخت همگام
 • دوره آموزشی اندازه گیری دقیق- مهندسی ساخت همگام
سوابق تدریس
 • دوره مقدماتی و پیشرفته تحقیق و توسعه – شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان
 • ارتقاء بهره وری و داشبورد مدیریت – سازمان صنایع و معادن استان سمنان
 • مدیریت استراتژیک و ارتقاء بهره وری – شرکت تیپاکس
 • مدیریت استراتژیک و ارتقاء بهره وری و داشبورد مدیریت – شرکت فولاد پایا- اهواز
 • مدیریت استراتژیک و ارتقاء بهره وری – شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران
 • مدیریت استراتژیک و ارتقاء بهره وری – شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه زنجان
 • مدیریت استراتژیک و ارتقاء بهره وری – شرکت فولاد پایا – تهران
 • آشنایی با نگهداری و تعمیرات جامع – شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
 • آشنایی با نگهداری و تعمیرات جامع – سازمان بنادر و کشتیرانی ارومیه
 • آشنایی با نگهداری و تعمیرات جامع – سازمان بنادر و کشتیرانی بوشهر
 • مدیریت استراتژیک و ارتقاء بهره وری – معاونت بهره وری وزارت نیرو
 • آشنایی با پایگاههای داده -مهندسی توسعه سایپا
 • برنامه ریزی استراتژیک -مناطق نفت خیز جنوب