• راه‌اندازی طرح وب‌سایت گردشگری
راه‌اندازی طرح وب‌سایت گردشگری

راه‌اندازی طرح وب‌سایت گردشگری

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت گردشگری برخط صددروازه
  • محل اجرا : شهرستان دامغان
  • سرمایه‌گذاری : 26 میلیارد ریال