• توسعه واحد معدنی فرآورده‌های گچی
توسعه واحد معدنی فرآورده‌های گچی

توسعه واحد معدنی فرآورده‌های گچی

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت صبا گچ سممنان
  • محل اجرا : منطقه معدنی مومن آباد
  • سرمایه‌گذاری : 60 میلیارد ریال