• واحد گردشگری
واحد گردشگری

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت کشت و صنعت کوهپایه شهمیرزاد
  • محل اجرا : شهرستان مهدیشهر
  • سرمایه‌گذاری : 93 میلیارد ریال