احداث واحد فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی( کرمانشاه)

  • احداث واحد فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی
  • احداث واحد فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی
  • احداث واحد فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی
  • احداث واحد فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی
احداث واحد فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزیاحداث واحد فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزیاحداث واحد فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزیاحداث واحد فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی

احداث واحد فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی( کرمانشاه)

جزییات پروژه

  • کارفرما : جناب آقای سامان خالق یار
  • محل اجرا : استان کرمانشاه
  • سرمایه‌گذاری : 37 میلیارد ریال