دوره های آموزشی حقوقی و اداری

حقوقی و اداری

لیست دوره های آموزشی حوزه اداری وحقوقی

مسئول آمار و اطلاعات پرسنلی
مسئول بایگانی و بانک اطلاعات
مدیر ارشد
کارمند امور اداری
متصدی روابط عمومی
تنظیم قراردادهای تجاری (قراردادهای فروش، نمایندگی، توزیع و قراردادهای واگذاری( بین المللی
مسئول فروش
آشنایی با انواع قراردادهای داخلی و بین المللی
تنظیم قراردادهای صنعتی، انتقال تکنولوژی و لیسانس بین المللی