مدلسازی ایده

مدل سازی ایده چیست؟؟؟

هر نوع کسب و کاری چه نوع کوچک آن که راه اندازی گالری است تا احداث یک کارخانه، قبل از هر اقدامی باید نمای کلی کسب و کار خود را جهت بررسی عوامل حیاتی و موثر بر سودآوری ترسیم نماید.مدل سازی ایده/پروژه در قالبی ساده ،امکان تحلیل کسب و کار را برای شما فراهم می کند. 

بخش های اصلی اثرگذار بر کسب و کار در مدلسازی ایده کدامند؟

  • بخش مشتریان: دربخش مشتریان انواع بازار قابل کسب برای کسب و کارتان تعریف می شود.
  • ارزش پیشنهادی : در ارزش پیشنهادی وجه تمایز شما نسبت به رقبا مانند تازگی، عملکرد، سفارشی‌سازی، انجام رساندن کار، طراحی، برند و خوش‌نامی، قیمت، کاهش هزینه‌ها، کاهش ریسک، دسترسی‌پذیری ،و راحتی و آسایش مشخص می گردد.
  • کانال توزیع:درکانال توزیع جهت انتقال ارزش های پیشنهادی کانالهای توزیع باید طراحی شوند.
  • ارتباط با مشتریان:درارتباط با مشتریان اشکال‌ مختلف ارتباط با مشتریان مانند سلف سرویس، سرویس‌های خودکار، جوامع کاربری و خلق مشترک (با مشتری) طراحی می‌شود.
  • جریان درآمد:درجریان درآمد انواع منابع درامدزایی از محصولات/خدمات کسب وکار تعریف و برنامه ریزی می شوند.
  • منابع اصلی: در منابع اصلی منابعی انسانی، مالی، فیزیکی یا معنوی جهت خلق ارزش برای مشتری طراحی می شوند.
  • فعالیت‌های اصلی:در فعالیت‌های اصلی مهمترین فعالیت‌های شرکت برای اجرای ارزش پیشنهای تعریف می شوند.
  • شرکای کلیدی: در شرکای کلیدی نحوه مشارکت (همکاری استراتژیک با شرکت‌های رقیب و غیر رقیب، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، روابط خریدار-فراهم‌کننده و پیمان/ اتحادهای استراتژیک و….. ) مشخص می گردد.
  • ساختار هزینه‌ها:در ساختار هزینه‌ها هزینه‌های ثابت، هزینه‌های متغیر ، وهزینه های کل و تاثیر آنها بر کل کسب وکار محاسبه می شوند.

نمونه مدل طراحی شده موفق

d446cc31-ac66-4b42-97e3-a98a1fba1848