دوره های آموزشی مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

لیست دوره های آموزشی حوزه مهندسی صنایع

نظام آراستگی محیط کار
اصول برون سپاری ( ABC) فعالیت های صنعتی و چابک سازی
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی
اقتصاد مهندسی
مدیریت تولید و عملیات
ارزیابی کار و زمان
تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
برنامه ریزی تولید
برنامه ریزی نظام جامع تعمیر و نگهداری
پریماورا
ابزارهای هفتگانه آماری (کنترل کیفیت عمومی)
کمربند سبز شش سیگما
هزینه های کیفیت Cost Of Quality
اصلاح فرآیند ها و روش های انجام کار با رویکرد FOCUS-PDCA

 

JIT تولید بهنگام
MSP مدیریت پروژه
OEE اثر بخشی جامع تجهیزات
TPM تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه فراگیر
مدیریت امور صنایع غذایی
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA
طرح ریزی پیشرفته کیفیت محصول
QFD گسترش عملکرد کیفیت
DOE طراحی آزمایش ها
تجزیه وتحلیل حالات خرابی واثرات آن
ارزیابی طرح های توجیهی فنی، اقتصادی ، مالی
مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید
سبک زندگی طبیعی و سبز
سیاست های کلی سلامت
بازنگری طرح ها
مهندسی ارزش