طرح ملی ایجاد خوشه‌های کسب‌و‌کار و زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی در مناطق روستایی و عشایر کشور

  • ایجاد خوشه‌های کسب‌و‌کار و زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی
ایجاد خوشه‌های کسب‌و‌کار و زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی

طرح ملی ایجاد خوشه‌های کسب‌و‌کار و زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی در مناطق روستایی و عشایر کشور

جزییات پروژه

  • کارفرما : نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
  • حوزه : پژوهش‌های فنی و کاربردی
  • :