راه اندازی واحد بزرگ گردشگری

  • واحد گردشگری
  • واحد گردشگری
  • واحد گردشگری
واحد گردشگریواحد گردشگریواحد گردشگری

راه اندازی واحد بزرگ گردشگری

جزییات پروژه

  • کاربر : شرکت کشت و صنعت کوهپايه شهمیرزاد
  • محل اجرا : منطقه گردشگری شهمیرزاد (سمنان)
  • سرمایه گذاری : 280 میلیارد ریال