• توسعه مزرعه شترمرغ
  • توسعه مزرعه شترمرغ
  • توسعه مزرعه شترمرغ
توسعه مزرعه شترمرغتوسعه مزرعه شترمرغتوسعه مزرعه شترمرغ

توسعه مزرعه شترمرغ

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت افق پایدار قومس
  • محل اجرا : استان سمنان
  • سرمایه‌گذاری : 49 میلیارد ریال