• تحقیقات پژوهشی کاربردی ایسان برای اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی
تحقیقات پژوهشی کاربردی ایسان برای اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی

تحقیقات پژوهشی کاربردی ایسان برای اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی

عناوین تحقیقات انجام شده:
  • خلاصه مدیریتی مطالعات استانی طرح توسعه کسب‌و‌کار و اشتغال پایدار(تکاپو)
  • گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار مبتنی بر دینامیک اشتغال استان سمنان
  • برنامه مطالعاتی پیراهن دوزی( محمدآباد شاهرود)
  • برنامه مطالعاتی عملیاتی پشم دام( منطقه عشایر استان)
  • برنامه مطالعاتی عملیاتی شهرستان میامی
  • برنامه مطالعاتی عملیاتی فلفل میامی
  • برنامه مطالعاتی عملیاتی دام میامی

جزییات پروژه

  • کاربر :
  • خدمات :
  • پروژه :