احداث گلخانه صیفی‌جات( شاهرود)

  • احداث گلخانه صیفی جات
  • احداث واحد گلخانه صیفی‌جات
  • احداث واحد گلخانه صیفی‌جات
احداث گلخانه صیفی جاتاحداث واحد گلخانه صیفی‌جاتاحداث واحد گلخانه صیفی‌جات

احداث گلخانه صیفی‌جات( شاهرود)

جزییات پروژه

  • کارفرما : جناب آقای قشینی
  • محل اجرا : شهرستان شاهرود
  • سرمایه‌گذاری : 85 میلیارد ریال