احداث واحد گلخانه صیفی‌جات

  • احداث واحد گلخانه صیفی‌جات
  • احداث واحد گلخانه صیفی‌جات
  • احداث واحد گلخانه صیفی‌جات
احداث واحد گلخانه صیفی‌جاتاحداث واحد گلخانه صیفی‌جاتاحداث واحد گلخانه صیفی‌جات

احداث واحد گلخانه صیفی‌جات

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت سها صنعت پاک دامغان
  • محل اجرا : شهرستان دامغان
  • سرمایه‌گذاری : 1900 میلیارد ریال