• احداث واحد تولید سفال سنتی لعاب‌دار
  • احداث واحد تولید سفال سنتی لعاب‌دار
  • احداث واحد تولید سفال سنتی لعاب‌دار
احداث واحد تولید سفال سنتی لعاب‌داراحداث واحد تولید سفال سنتی لعاب‌داراحداث واحد تولید سفال سنتی لعاب‌دار

احداث واحد تولید سفال سنتی لعاب‌دار

جزییات پروژه

  • کارفرما : سرکار خانم رستمیان
  • محل اجرا : شهرستان دامغان
  • سرمایه‌گذاری : 5 میلیارد ریال