طرح توجیهی

طرح توجیهی فنی - اقتصادی

گزارشی است که با بررسی طرح پیشنهادی از جنبه های مختلف بازار، فنی و مالی راه اندازی یا توسعه یک پروژه را توجیه یا رد می نماید

برای چه نوع پروژه هایی قابل تدوین است؟؟

برای هر نوع پروژه که نیاز به بررسی و تامین مالی باشد اعم از احداث (در هر حوزه فعالیت ؛ صنعت ،گردشگری،کشاورزی و صنایع تبدیلی و …) و یا توسعه به صورت افزایش یک خط تولید به خطوط تولید /افزایش دامنه فعالیت با احداث فضای تولید جدید و ….. قابل تدوین می باشد.