دکتر امیرعلی رمدانی

دکتر امیرعلی رمدانی

دکتر امیرعلی رمدانی

  • عضو انجمن مهندسی صنایع ایران
  • عضو انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
  • عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران
  • عضو انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
  • عضو کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

✅دکتری تخصصی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
✅کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهرهوری
✅کارشناسی صنایع گرایش تکنولوژی تولید

✅کارگاه طراحی، توسعه و نوآوری مدل کسب و کار در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
✅روش تحقیق در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
✅مدیریت دانش در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅روش خلاقیت در حل مسئله (TRIZ ) در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅ارزیابی انطباق در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅تعالی سازمانی(EFQM )در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅کنترل کیفیت عمومی (QC)در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅دوایر تضمین کنترل کیفیت (QCC)در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅نظام آراستگی ( ۵S )در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅مدیریت منابع انسانی با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅مدیریت منابع انسانی با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

✅تدوین معماری فرایند در تحول و بالندگی سازمانی
✅کیفیت زندگی کاری
✅کارورزی بدو استخدام
✅اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
✅حقوق شهروندی در نظام اداری
✅منشور حقوق شهروندی

✅مدیریت بر خود و برنامه ریزی توسعه فردی
✅بودجه بندی و بودجه ریزی عملیاتی
✅ضرورت پیادهسازی و استقرار نظام
✅تدوین معماری فرایند در تحول و بالندگی سازمانی

✅عبور از شغل به حرفه در سازمان های هزاره سوم
✅آشنایی با تکنیکهای بهرهوری و ارتقاء آن باتدوین شاخصها
✅طرح تکریم ارباب رجوع
✅روانشناسی سازمانی

✅بسترشناسی عمومی خلق سازمان یادگیرنده
✅اصول و مبانی مدیریت برنامه ریزی استراتژیک وجاری سازی استراتژی ها

✅کارشناس امور اداری شرکت صنایع پلاستیک پوشینه
✅کارشناس ارزیابی طرحها شرکت گسترش صنایع پاییندستی پتروشیمی
✅کارشناس استراتژیک شرکت تولیدی صنعتی آلش چوبفر
✅کارشناس صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
✅کارشناس ارزیابی طرح شرکت مهندسین مشاور فرمان صنعت امین
✅مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور فرمان صنعت فرخ
✅کارشناس پژوهش و مشاوره مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅کارشناس برنامه ریزی و تعالی سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری

تدریس و برنامه ریزی آموزشی دوره ها و کارگاه های آموزشی سازمانی به شرح ذیل:
۱ . در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری » تفکر و برنامهریزی استراتژیک « دوره آموزشی
۲ . مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس به اعضای هیات علمی دانشگاه » آینده پژوهی « دوره آموزشی
۳ . در مرکز آموزش دنیای اقتصاد » آینده پژوهی استراتژیک « دوره آموزشی
۴ . در شرکت کشتیرانی خط استوا مارین » آینده پژوهی « دوره آموزشی
۵ . در مرکز آموزش هنر مدیریت فاخر » آینده پژوهی و سناریو نویسی « برنامهریزی کارگاه آموزشی
۶ . مرکز آموزش تجارت با همکاری دانشگاه خوارزمی » مهارتهای نوین مدیریت سازمانی « برنامهریزی دوره آموزشی
۷ . در فرمان صنعت امین » آینده پژوهی و تدوین برنامه استراتژیک « کارگاه آموزشی
۸ . در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران )ایرانداک( » خلاقیت نوآوری و کارآفرینی « دوره آموزشی
۹ . در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران )ایرانداک( » کاربردیسازی پژوهش : نقش و تحقیق و توسعه « دوره آموزشی
۱۰ . در فرمان صنعت امین » مدیریت و آینده « دوره آموزشی
۱۱ . تحقیق و توسعه « دوره آموزشی (R&D) به مدت ۴۰ در مرکز آموزش تدبیر تجارت پیشرو طبق سرفصلهای ارائه » ساعت
شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت برای واحدهای صنعتی متقاضی دریافت گواهی پروانه تحقیق و توسعه
۱۲ . در پردیس دانشگاه تهران » تحقیق و توسعه « دوره آموزشی
۱۳ . در فرمان صنعت امین » تحقیق و توسعه « دوره آموزشی
۱۴ . در مرکز آموزش اندیشه هامون » تحقیق و توسعه « برنامهریزی دوره آموزشی
۱۵ . در مرکز آموزش دنیای اقتصاد » امکانسنجی توسعه محصول در واحدهای صنعتی « دوره آموزشی
۱۶ . در مرکز آموزش فراژیهات » توسعه سازمانی « برنامهریزی دوره آموزشی
۱۷ . در انجمن مدیران کیفیت استان تهران » رقابتپذیری با رویکرد توسعه محصول « دوره
۱۸ . در مرکز آموزش دنیای اقتصاد » آشنایی با شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها « دوره آموزشی
۱۹ . در مرکز آموزش اندیشه هامون » مهارتهای نوین مدیریت کسب و کار « دوره آموزشی
۲۰ . در مرکز آموزش دنیای اقتصاد » مهارتهای نوین مدیریت کسب و کار « دوره آموزشی
۲۱ . در مرکز آموزش هنر مدیریت فاخر » مهارت های نوین مدیریت کسب و کار « برنامهریزی کارگاه آموزشی
۲۲ . در مرکز آموزش فراژیهات برای شرکت نفت » بهرهوری و بهبود سیستم « برنامهریزی دوره آموزشی
۲۳ . در فرمان صنعت امین » بهرهوری و بهبود سازمانی « آشنایی با « دوره آموزشی
۲۴ . در فرمان صنعت امین » برنامهریزی استراتژیک « آشنایی با « دوره آموزشی
۲۵ . در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران )ایرانداک( » مدیریت دانش « دوره آموزشی
۲۶ . در فرمان صنعت امین » مدیریت دانش « دوره آموزشی
۲۷ . در فرمان صنعت امین » مدیریت زمان « دوره آموزشی
۲۸ . در فرمان صنعت امین » فنبیان و سخنوری « دوره آموزشی
۲۹ . در عسلویه برای پتروشیمی ره آوران » مدیریت زمان « برنامهریزی دوره آموزشی

تحصیلات و دوره های آموزشی

✅دکتری تخصصی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
✅کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهرهوری
✅کارشناسی صنایع گرایش تکنولوژی تولید

✅کارگاه طراحی، توسعه و نوآوری مدل کسب و کار در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
✅روش تحقیق در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
✅مدیریت دانش در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅روش خلاقیت در حل مسئله (TRIZ ) در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅ارزیابی انطباق در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅تعالی سازمانی(EFQM )در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅کنترل کیفیت عمومی (QC)در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅دوایر تضمین کنترل کیفیت (QCC)در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅نظام آراستگی ( ۵S )در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅مدیریت منابع انسانی با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅مدیریت منابع انسانی با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

✅تدوین معماری فرایند در تحول و بالندگی سازمانی
✅کیفیت زندگی کاری
✅کارورزی بدو استخدام
✅اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
✅حقوق شهروندی در نظام اداری
✅منشور حقوق شهروندی

✅مدیریت بر خود و برنامه ریزی توسعه فردی
✅بودجه بندی و بودجه ریزی عملیاتی
✅ضرورت پیادهسازی و استقرار نظام
✅تدوین معماری فرایند در تحول و بالندگی سازمانی

✅عبور از شغل به حرفه در سازمان های هزاره سوم
✅آشنایی با تکنیکهای بهرهوری و ارتقاء آن باتدوین شاخصها
✅طرح تکریم ارباب رجوع
✅روانشناسی سازمانی

✅بسترشناسی عمومی خلق سازمان یادگیرنده
✅اصول و مبانی مدیریت برنامه ریزی استراتژیک وجاری سازی استراتژی ها

سوابق حرفه ای

✅کارشناس امور اداری شرکت صنایع پلاستیک پوشینه
✅کارشناس ارزیابی طرحها شرکت گسترش صنایع پاییندستی پتروشیمی
✅کارشناس استراتژیک شرکت تولیدی صنعتی آلش چوبفر
✅کارشناس صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
✅کارشناس ارزیابی طرح شرکت مهندسین مشاور فرمان صنعت امین
✅مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور فرمان صنعت فرخ
✅کارشناس پژوهش و مشاوره مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
✅کارشناس برنامه ریزی و تعالی سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری

سوابق تدریس

تدریس و برنامه ریزی آموزشی دوره ها و کارگاه های آموزشی سازمانی به شرح ذیل:
۱ . در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری » تفکر و برنامهریزی استراتژیک « دوره آموزشی
۲ . مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس به اعضای هیات علمی دانشگاه » آینده پژوهی « دوره آموزشی
۳ . در مرکز آموزش دنیای اقتصاد » آینده پژوهی استراتژیک « دوره آموزشی
۴ . در شرکت کشتیرانی خط استوا مارین » آینده پژوهی « دوره آموزشی
۵ . در مرکز آموزش هنر مدیریت فاخر » آینده پژوهی و سناریو نویسی « برنامهریزی کارگاه آموزشی
۶ . مرکز آموزش تجارت با همکاری دانشگاه خوارزمی » مهارتهای نوین مدیریت سازمانی « برنامهریزی دوره آموزشی
۷ . در فرمان صنعت امین » آینده پژوهی و تدوین برنامه استراتژیک « کارگاه آموزشی
۸ . در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران )ایرانداک( » خلاقیت نوآوری و کارآفرینی « دوره آموزشی
۹ . در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران )ایرانداک( » کاربردیسازی پژوهش : نقش و تحقیق و توسعه « دوره آموزشی
۱۰ . در فرمان صنعت امین » مدیریت و آینده « دوره آموزشی
۱۱ . تحقیق و توسعه « دوره آموزشی (R&D) به مدت ۴۰ در مرکز آموزش تدبیر تجارت پیشرو طبق سرفصلهای ارائه » ساعت
شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت برای واحدهای صنعتی متقاضی دریافت گواهی پروانه تحقیق و توسعه
۱۲ . در پردیس دانشگاه تهران » تحقیق و توسعه « دوره آموزشی
۱۳ . در فرمان صنعت امین » تحقیق و توسعه « دوره آموزشی
۱۴ . در مرکز آموزش اندیشه هامون » تحقیق و توسعه « برنامهریزی دوره آموزشی
۱۵ . در مرکز آموزش دنیای اقتصاد » امکانسنجی توسعه محصول در واحدهای صنعتی « دوره آموزشی
۱۶ . در مرکز آموزش فراژیهات » توسعه سازمانی « برنامهریزی دوره آموزشی
۱۷ . در انجمن مدیران کیفیت استان تهران » رقابتپذیری با رویکرد توسعه محصول « دوره
۱۸ . در مرکز آموزش دنیای اقتصاد » آشنایی با شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها « دوره آموزشی
۱۹ . در مرکز آموزش اندیشه هامون » مهارتهای نوین مدیریت کسب و کار « دوره آموزشی
۲۰ . در مرکز آموزش دنیای اقتصاد » مهارتهای نوین مدیریت کسب و کار « دوره آموزشی
۲۱ . در مرکز آموزش هنر مدیریت فاخر » مهارت های نوین مدیریت کسب و کار « برنامهریزی کارگاه آموزشی
۲۲ . در مرکز آموزش فراژیهات برای شرکت نفت » بهرهوری و بهبود سیستم « برنامهریزی دوره آموزشی
۲۳ . در فرمان صنعت امین » بهرهوری و بهبود سازمانی « آشنایی با « دوره آموزشی
۲۴ . در فرمان صنعت امین » برنامهریزی استراتژیک « آشنایی با « دوره آموزشی
۲۵ . در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران )ایرانداک( » مدیریت دانش « دوره آموزشی
۲۶ . در فرمان صنعت امین » مدیریت دانش « دوره آموزشی
۲۷ . در فرمان صنعت امین » مدیریت زمان « دوره آموزشی
۲۸ . در فرمان صنعت امین » فنبیان و سخنوری « دوره آموزشی
۲۹ . در عسلویه برای پتروشیمی ره آوران » مدیریت زمان « برنامهریزی دوره آموزشی